Jesteś tutaj: Bip -> WZO
WZO

Wewnątrzszkolne  zasady oceniania

  124.1. Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
  w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych  pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 • ustalanie kryteriów zachowania;
 • ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach  przyjętych w szkole;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 68, ust. 2 i § 68, ust. 3.
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach  ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W ocenianiu obowiązują zasady:
 • zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 • zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 • zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 • zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 • zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;
 1. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
 • Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych
  i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 • Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:
 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 2. warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 • Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 przekazywane i udostępniane są:
 1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
 2. w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
 3. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
 • Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust.5.

 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę (zarówno cząstkową jak i klasyfikacyjną) powinien ją uzasadnić- pisemnie lub ustnie, w zależności od wniosku ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów).
 • Na prośbę rodzicow, nauczyciel zobowiazany jest udostępnić do wglądu na terenie szkoły prace pisemne ucznia ( sprawdzone i ocenione), które przechowywane są
  w szkole jako dokument osiągnięć ucznia w nauce.

62. Rodzaje ocen szkolnych

 1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
 • bieżące;
 • klasyfikacyjne:
 1. śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,
 2. końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego
  w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

63. Jawność ocen

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych.
 2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika papierowego bezpośrednio po jej ustaleniu

i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

 1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika lekcyjnego /dziennika elektronicznego.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
 • na najbliższym po sprawdzianie dyżurze nauczycieli;
 • na zebraniach ogólnych;
 • w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
 • podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

64. Uzasadnianie ocen

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
 2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie
  w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.
 3. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia muszą być uzasadniane.
 4. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej:
 • W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych;
 • Decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno- pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną;
 • Decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 1. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest oceniać ucznia wyłącznie w kontekście jego osiągnięć edukacyjnych i czynionych postępów w tym zakresie oraz reprezentowanego przez niego zachowania w szkole i poza nią.
 3. Uzyskiwane przez ucznia oceny osiągnięć edukacyjnych (oceny dydaktyczne) nie mogą mieć wpływu na ocenę jego zachowania.
 4. Ocenianie (ocena ustna i wystawianie stopni przez nauczyciela) może mieć charakter ciągły, powinno być równomiernie rozłożone w czasie.
 5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia umożliwi kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnianie braków.
 6. Nauczyciel zobowiązany jest do stosowania różnorodnych form oceniania, w tym elementów oceniania kształtującego.

 

65. Zasady oceniania w klasach I–III

 1. Ocena śródroczna i roczna w klasach 1-3 jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, w zakresie edukacji:

 • polonistycznej,
 • języka obcego nowożytnego,
 • muzycznej,
 • plastycznej,
 • społecznej,
 • przyrodniczej,
 • matematycznej,
 • zajęć komputerowych,
 • zajęć technicznych,
 • wychowania fizycznego.
 1. Nauczyciel wychowawca systematycznie wypełnia arkusz obserwacyjny ucznia, zapoznaje z nim rodziców /prawnych opiekunów/ podczas zebrań.
 2. Ocena śródroczna – jest wynikiem półrocznej obserwacji, polega na wybraniu właściwych sformułowań, odpowiadających konkretnemu uczniowi.
 3. Ocena roczna – podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie półrocznej. Ma ona charakter diagnostyczno-informacyjny, aby rodzice po zapoznaniu się z jej treścią mogli jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym jego rozwoju.
 4. Ocenianie bieżące w klasach 1-3 odbywa się za pomocą ocen słownych (pieczątek), które wskazują osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz ich cyfrowe odpowiedniki stosowane do zapisu w dzienniku lekcyjnym. Dopuszcza się w klasach I-III stosowanie ocen w postaci cyfrowej w skali 1-6.
 5. Ocenianie kształtujące występuje jako systematyczne przekazywanie przez nauczyciela informacji uczniowi, na co nauczyciel zwraca uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). Uczeń uzyska informację czego ma się nauczyć i na co ma zwracać uwagę, a nauczyciel zobowiązuje się do oceniania tylko tego, co wcześniej zostało ustalone.
 6. Kryteria oceniania są jasne i konkretnie sformułowane.
 7. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły, odbywa się systematycznie i jest stosowane podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 8. Legenda skali ocen znajduje się w dzienniku lekcyjnym oraz w widocznych miejscach w klasach.
 9. Stopień opanowania każdej umiejętności i wiadomości nauczyciel będzie odnotowywał w dzienniku lekcyjnym.

 

Ocena słowna odpowiednik
cyfrowy

 

Pieczątka

Wymagania edukacyjne na ocenę

 

 

WSPANIALE

 

6

  Uczeń opanował treści:

 1. znacznie wykraczające poza program nauczania,
 2. są efektem samodzielnej pracy ucznia,
 3. wynikają z indywidualnych zainteresowań,
 4. zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych
 

 

 

BARDZO DOBRZE

 

5

 

 

 

 

 

Uczeń opanował:

 1. pełny zakres treści określonych programem nauczania,
 2. treści wymagające korzystania
  z dodatkowych źródeł informacji,
 3. treści umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 4. pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.
 

ŁADNIE

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń opanował treści:

 1. istotne w strukturze przedmiotu,
 2. użyteczne w szkolnej
  i pozaszkolnej działalności,
 3. o zakresie przekraczającym wymagania zawarte
  w podstawach programowych,
 4. wymagające umiejętności stosowania wiadomości
  w sytuacjach typowych, wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.
 

POSTARAJ SIĘ

 

3

 

   Uczeń opanował treści:

 1. najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu
 2. łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
 3. o niewielkim stopniu złożoności,
  a więc przystępne,
 4. często powtarzające się

5.      w programie nauczania,

 1. dające się wykorzystać

7.      w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych,

 1. określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
  w podstawach programowych,
 2. głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.
 

 

 

PRACUJ WIĘCEJ

 

2

  Uczeń opanował treści:

 1. niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
 2. potrzebne w życiu,
 3. wskazują one na braki w opanowaniu wiadomości
  i umiejętności określonych
  w podstawach programowych,
  a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych.
 

(ŹLE)

1

   

Wiadomości i umiejętności zawarte
w podstawach programowych nie zostały opanowane nawet w stopniu minimalnym.

 

 1. Podczas codziennych zajęć stosuje się również ocenianie wspomagające, wyrażone poprzez:
 • ocenę spontaniczną, połączoną z gestem, mimiką – niewerbalnym przekazem informacji poprzez nauczyciela,
 • rozmowę z uczniem- ustne wyrażenie uznania lub dezaprobaty, przy użyciu zwrotów: brawo!, wspaniale!, postaraj się!,
 • ocenę pisemną- w formie krótkiego komentarza pod pracą ucznia, określającą mocne
  i słabe strony ucznia.
 1. Oceny z religii, języka angielskiego, zarówno okresowe, jak i bieżące, wyrażone zostały w stopniach, według następującej skali:
 • stopień celujący             – 6         – cel.
 • stopień bardzo dobry             – 5         – bdb.
 • stopień dobry             – 4         – db.
 • stopień dostateczny             – 3         – dst.
 • stopień dopuszczający       – 2       – dop.
 • stopień niedostateczny – 1       – ndst.
 1. W kontroli bieżącej dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie „ +” i „ –” do ocen cząstkowych.
 2. Wiodące formy sprawdzania osiągnięć ucznia to:
 • obserwacja,
 • kontrola wypowiedzi ustnych,
 • kontrola prac pisemnych,
 • sprawdziany wiadomości i umiejętności w danym zakresie.
 1. Ocena śródroczna jest ocena opisową i zawiera informacje o:
 • osiągnięciach edukacyjnych ucznia, efektach jego pracy i rozwoju społeczno-emocjonalnym,
 • napotykanych przez niego specyficznych trudnościach w stosunku
  do możliwości i wymagań edukacyjnych,
 • potrzebach rozwojowych ucznia i propozycji konkretnych działań pomocowych
  w pokonywaniu przez niego trudności.
 1. Ocena roczna jest oceną opisową, która uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych na podstawie indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia  w danym roku szkolnym.
 3. Uczeń otrzymuje jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

66. Zasady oceniania zachowania w klasach I–III

 1. Ocena z zachowania wyraża opinię o spełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności społecznej.
 2. Nauczyciel na bieżąco ocenia zachowanie ucznia.
 3. Miesiąc wrzesień w klasach pierwszych jest miesiącem adaptacyjnym.
 4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia stosownej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
 5. W wyniku realizacji edukacji wczesnoszkolnej uczeń kończący klasę III ma ukształtowaną postawę prospołeczną i otwartą wobec świata.

67. Kryteria oceny zachowania.

 1. Zachowanie pozytywne oceniane jest przez wychowawcę i nauczycieli za:

1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 1. Wzorowe wywiązywanie się z przyjętych na siebie zobowiązań.
 2. Wzorowe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego.
 3. Wzorowa frekwencja.

2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 1. Praca na rzecz klasy.
 2. Przygotowanie imprezy klasowej.
 3. Aktywny udział w akcjach charytatywnych i innych.

3) Dbałość o honor i tradycje szkoły

 1. Przygotowanie apeli i imprez szkolnych oraz udział w nich.
 2. Udział w konkursach przedmiotowych.
 3. Reprezentowanie szkoły na forum w innego typu przedsięwzięciach np. (przeglądach muzycznych, festiwalach, zawodach sportowych itp.).

4) Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 1. Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczniów szkoły.
 2. Właściwe reagowanie na nieodpowiednie zachowanie kolegów.
 3. Kulturalne zachowanie podczas wycieczek, udziału w spektaklach teatralnych itp.

5) Okazywanie szacunku innym osobom

 1. Koleżeńskie, kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób starszych.
 2. Zachowanie negatywne oceniane jest przez wychowawcę i nauczycieli za:
  • Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia
 3. Zakłócanie toku lekcji, naruszanie dyscypliny na lekcji i na przerwie (np. złe zachowanie, rozmowy, brak pracy na lekcji) (każdorazowo).
 4. Nieuzasadnione spóźnienie (każdorazowo).
 5. Niszczenie podręczników i zeszytów.
 6. Brak zeszytu, podręcznika lub przyborów szkolnych na lekcji.
 7. Niewykonanie przyjętych na siebie zobowiązań i poleceń nauczyciela.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki, świetlicy (i innych pracowni na terenie szkoły).
 9. Opuszczanie na przerwie budynku, terenu szkoły lub klasy w czasie lekcji bez zwolnienia.
 10. Korzystanie na lekcji z urządzeń elektronicznych tj. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, aparatów, kamer itp.
 • Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności lokalnej
 1. Niszczenie mienia szkolnego i mienia innych uczniów.
 2. Kradzież, kłamstwo.
 3. Brak obuwia zmiennego, identyfikatora.
 4. Nieprzestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
 5. Niestosowanie form grzecznościowych.
 • Brak dbałości o honor i tradycje szkoły
 1. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.
 2. Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godła, sztandaru, tablic pamiątkowych, pomników.
 • Niezachowanie bezpieczeństwa i narażenie zdrowia
 1. Zachęcanie i namawianie do złego.
 2. Zaczepki fizyczne (kopnięcie, popchnięcie, uderzenie).
 3. Bójka.
 4. Wykroczenia np. wyłudzenia pieniędzy, palenie tytoniu.
 • Niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 1. Zaczepki słowne (wyśmiewanie, wyzwiska, przekleństwa, arogancja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy).
 2. Znęcanie się psychiczne (groźby, szantaż, nękanie).
 3. Niekulturalne zachowanie się (śmiecenie, plucie itp.).

 

68. Zasady oceniania w klasach IV-VIII

 

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Ocenianie bieżące (ocena cząstkowa) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna)  ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

Nazwa stopnia

Zapis cyfrowy

Celujący

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

 

 1. Dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych oraz stosowanie skrótów literowych nazw stopni w ocenianiu semestralnym (ze względu na brak miejsca w dzienniku lekcyjnym) w brzmieniu:
 • celujący – cel.
 • bardzo dobry – bdb lub b. dobry
 • dobry – db
 • dostateczny – dst.
 • dopuszczający – dop.
 • niedostateczny – ndst.
 1. Zabrania się stosowania w dokumentacji szkolnej– dziennik lekcyjny, skrótów literowych nazw stopni w ocenianiu  rocznym a w arkuszach ocen w semestralnym i
 2. Uczeń ma prawo do oceny bieżącej cząstkowej wystawianej systematyczne w całym rocznym cyklu kształcenia według przyjętej skali.
 3. Wrzesień dla uczniów klas czwartych jest miesiącem bez ocen niedostatecznych.
 1. Nauczyciele zobowiązani są do oceniania różnorodnych form aktywności ucznia, do których zaliczamy m.in.:
 • aktywność ucznia na zajęciach (indywidualną – pomysłowość w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, grupową – organizacja pracy w grupie, komunikacja, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy, odgrywanie ról – np. drama),
 • prace domowe: ćwiczenia, notatki, wypracowania referaty, prace redakcyjne, własna twórczość, inne wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych),
 • wypowiedzi ustne – odpowiedzi na zadane pytania podczas lekcji wprowadzających i powtórzeniowych,
 • odpowiedzi ustne sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności obejmujące do 3 ostatnich tematów,
 • prace pisemne sprawdzające – wszystkie prace kontrolne obejmujące dowolny zakres treści przeprowadzone z całą klasą,
 • projekty prac (wymagające od ucznia poszerzenia zakresu obowiązkowego wycinka wiedzy),
 • badanie wyników nauczania wyznaczone przez dyrektora szkoły,
 • estetyka i zawartość prowadzonych zeszytów,
 • inne, uzależnione od specyfiki zajęć edukacyjnych.
 1. Rodzaje prac pisemnych sprawdzających:
 • kartkówka – wypowiedź pisemna obejmuje wiedzę i umiejętności z trzech ostatnich zajęć edukacyjnych, trwająca nie dłużej niż 15 minut,
 • sprawdzian – wypowiedź pisemna obejmuje treści maksymalnie z 5 ostatnich lekcji; zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika  na tydzień przed; czas trwania do 45 min.
 • praca klasowa – musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał; zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika lekcyjnego na 1 tydzień przed; czas trwania 1-2 godz. lekcyjne.
 • dyktanda – (pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp.) muszą być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni; czas trwania: do 45 min.
 • testy różnego typu: (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy itp.) – wg specyfiki przedmiotu; zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika lekcyjnego na 1 tydzień przed; czas trwania: do 90 min.
 1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów i prac klasowych:
 • ustala się maksymalną liczbę sprawdzianów, prac klasowych i testów w semestrze z danego przedmiotu:

 

Tygodniowy wymiar godzinowy danego przedmiotu

Liczba sprawdzianów Liczba prac klasowych

Liczba

kartkówek

1

2 dowolna

2

3 1

dowolna

3-6 3 3

dowolna

 

 • ustala się następujące limity sprawdzianów, prac klasowych i testów:
  1. w tygodniu – 2
  2. w ciągu dnia – 1
 • oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym.
 • na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się co najmniej

4 oceny cząstkowe.

 

 1. Terminy oddawania sprawdzonych prac pisemnych:
 • Zobowiązuje się nauczycieli do oddania uczniom:
 1. kartkówek – w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki,
 2. prac pisemnych w terminie do 2 tygodni od daty pracy.
 3. Warunki poprawiania ocen ucznia
 • Uczeń ma prawo poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej, otrzymanej ze sprawdzianu, testu, dyktanda lub pracy klasowej, zarówno cząstkowej jak i klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej).
 • Nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia cząstkowej oceny niesatysfakcjonującej poprzez ponowne wyznaczenie zakresu tychże treści.
 • Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia grożącej mu niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej poprzez wyznaczenie zakresu treści do nauczenia i formy sprawdzenia tychże treści w terminie do 3 tygodni od dnia poinformowania go
  o tejże ocenie.
 • W przypadku pozostałych ocen niesatysfakcjonujących w terminie do
  1 tygodnia od dnia poinformowania go o tejże ocenie. W przypadku niestawienia się ucznia w wyznaczonym przez nauczyciela czasie
  lub zaprezentowania wiedzy niewystarczającej na ocenę wyższą (cząstkową lub klasyfikacyjną) nauczyciel wystawia uczniowi ocenę już posiadaną. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, nauczyciel może wyznaczyć drugi termin, który jest ostateczny.
 • Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna śródroczna jest ostateczna, zaś niedostateczna klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Umowa w sprawie nieprzygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych
 • Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach:
 1. z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni),
 2. przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska,
 3. wskutek wypadków losowych,
 4. w związku z trudną sytuacją materialną (we wrześniu – braki w podręcznikach),
 5. 3 razy w semestrze bez podania przyczyny, a w przypadku przedmiotów w wymiarze  1h/tyg. – 2 razy w semestrze.
 • W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.
 • W przypadku zajęć z plastyki i techniki nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych materiałów i przyborów.
 • Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej. Konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych ponoszą uczniowie.
 1. Formy pomocy w zakresie wyrównywania niedoborów rozwojowych i reedukacji:
 • Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych, własnych obserwacji, szkoła (wychowawca, pedagog szkolny) jest zobowiązana w miarę posiadanych możliwości zapewnić uczniowi następujące formy pomocy w zakresie wyrównywania braków:
 1. uczniowie klas I – III:
  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
  2. zajęcia specjalistyczne,
 2. uczniowie klas IV – VIII:
  1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 3. zajęcia specjalistyczne.

 

 1. Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu
 • Na nauczycielach ciąży obowiązek systematycznego gromadzenia informacji
  o uczniach. Informacje te zamieszczane są w :
 1. dziennikach lekcyjnych,
 2. arkuszach ocen,
 3. w teczkach osiągnięć uczniów (teczki, segregatory prac indywidualnych),
 4. teczkach wychowawcy,
 5. zeszytach uwag (gdy zaistnieje taka potrzeba).
 6. Sposoby informowania rodziców o osiągnięciach ich dzieci
 • Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadamiania rodziców
  o osiągnięciach ich dzieci w następujących formach:
 1. zebrania z rodzicami (przynajmniej co 3 miesiące),
 2. konsultacje indywidualne z nauczycielami (inicjowane zarówno przez rodzica jak i nauczyciela, w dniu dyżuru nauczycielskiego i w czasie ogólnych zebrań szkolnych; w szczególnych przypadkach w czasie przerw międzylekcyjnych lub bezpośrednio po zajęciach nauczyciela,
 3. informacja telefoniczna – rozmowa z rodzicem,
 4. zapisy w zeszycie do korespondencji,
 5. dziennik elektroniczny.
 • Sposoby powiadamiania rodziców o osiągnięciach ich dzieci powinny być odnotowywane przez wychowawców w dziennikach lekcyjnych.
 • Nauczyciele przedmiotów są zobowiązani (na prośbę rodziców) udostępnić do wglądu na terenie szkoły prace pisemne ich dzieci:
 1. podczas zebrań z rodzicami,
 2. w czasie dyżurów nauczycielskich,
 3. podczas indywidualnych spotkań z rodzicami.

69. Zasady oceniania zachowania w kl. IV – VIII

 

 1. Skala ocen zachowania
 • Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy
  u nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • W kl. I – III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową wystawioną przez wychowawcę klasy i obejmuje: sposoby pracy, w tym samodzielność, aktywność i przygotowanie do zajęć, tempo i staranność pracy, relacje
  z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz zachowanie w różnych sytuacjach, np.: w miejscach publicznych, w czasie uroczystości szkolnych, podczas wycieczek.
 • W klasach IV – VIII śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalana jest wg sześciostopniowej skali ocen. Zachowanie:
  1. wzorowe
  2. bardzo dobre
  3. dobre
  4. poprawne
  5. nieodpowiednie
 1. Kryteria wystawiania poszczególnych ocen zachowania
  • Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:
 2. Jest w szczególny sposób zaangażowany w wysiłek włożony w naukę, bezwzględnie przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych:
 3. aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych, wszelkie absencje, spóźnienia są na bieżąco usprawiedliwiane,
 4. zawsze starannie odrabia wszystkie zadania domowe,
 5. otrzymuje oceny zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi,
 6. wzorowo i systematycznie prowadzi zeszyty,
 7. w czasie prezentowania przez siebie i innych wiedzy i umiejętności
  (prace kontrolne, odpowiedzi ustne) jest uczciwy, (nie podpowiada, nie ściąga),
 8. zna i przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole (statut szkoły, regulamin biblioteki, świetlicy, regulamin sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, regulamin klasowy),
 9. z własnej inicjatywy przygotowuje dodatkowe materiały do lekcji,
 10. bierze aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 11. Wykazuje własną inicjatywę w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub całej społeczności szkolnej:
 12. w swoich działaniach wykracza poza wymagania stawiane przez nauczycieli,
 13. wybitnie wyróżnia się w pracach SU i/lub sprawuje wysokie funkcje,
 14. rozwija zainteresowania i dociekliwość poznawczą (uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne).
 15. inicjuje przedsięwzięcia na rzecz szkoły i klasy,
 16. sam bez pomocy nauczyciela umie zorganizować wiele ciekawych imprez w ramach działalności pozalekcyjnej.
 17. Wzorowo dba o honor i tradycje szkoły, godnie reprezentuje ją na terenie miasta, województwa itp.:
 18. godnie reprezentuje szkołę w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, sportowych i innych – zajmując reprezentatywne miejsca,
 19. wzorowo zachowuje się na uroczystych apelach (nosi strój apelowy, zna hymn państwowy i szkolny, potrafi godnie zachować się podczas ich grania i śpiewania, oddaje cześć symbolom narodowym itp.),
 20. zna i kultywuje tradycje szkoły, „żyje szkołą”.
 21. Wzorowo dba o piękno mowy ojczystej:
 22. utożsamia się z ojczyzną i językiem ojczystym,
 23. zawsze wypowiada się w sposób kulturalny zabiegając o poprawność    językową
 24. nigdy nie używa wulgaryzmów, jego wypowiedzi są barwne, zrozumiałe dla konkretnego odbiorcy.
 25. Przejawia wyjątkową dbałość o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób:
 26. wzorowo zachowuje się na terenie szkoły i poza nią,
 27. dba o czystość klasy (np.: zasunięte krzesła po zakończonej lekcji, pozbierane papiery) i najbliższego otoczenia,
 28. do szkoły przychodzi schludnie ubrany,
 29. troszczy się bezpieczeństwo innych, sytuacje niebezpieczne zgłasza nauczycielom.
 30. Zawsze okazuje szacunek innym, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią:
 1. organizuje opiekę nad młodszymi uczniami, wzorowo dyżuruje,
 2. zawsze jest zawsze koleżeński, tolerancyjny,
 3. w sposób empatyczny traktuje inne osoby,
 4. nigdy nie przejawia zachowań agresywnych,
 5. pomaga słabszym w nauce organizując pomoc koleżeńską,
 6. potrafi dokonać samooceny, refleksyjnie i krytycznie podchodzi do oceny swojego zachowania,
 7. jest chwalony przez środowisko pozaszkolne,
 8. może być stawiany za wzór do naśladowania.
  • Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
 9. Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, przestrzega obowiązujących przepisów szkolnych:
 10. systematycznie uczęszcza na lekcje, usprawiedliwia nieobecności,
 11. starannie odrabia zadania domowe,
 12. otrzymuje oceny zgodne ze swoimi możliwościami intelektualnymi,
 13. systematycznie prowadzi zeszyty,
 14. w czasie prezentowania przez innych wiedzy i umiejętności jest uczciwy,
 15. zna i przestrzega regulaminy obowiązujące w szkole (np.: statut szkoły i inne).
 1. Aktywnie uczestniczy w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie lub całej szkole:
 2. działa w SU i /lub w samorządzie klasowym,
 3. bierze udział w przygotowaniach imprez szkolnych i klasowych,
 4. starannie i solidnie wykonuje polecenia nauczyciela,
 5. szanuje mienie szkolne.
 6. Dba o honor i tradycje szkoły, reprezentuje ją na terenie miasta, regionu:
 7. uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły, regionu,
 8. uczestniczy w konkursach szkolnych, pozaszkolnych,
 9. zawsze pamięta o stroju apelowym,
 10. godnie zachowuje się na uroczystościach i apelach,
 11. zna tradycje szkoły.
 12. Dba o piękno mowy ojczystej:
 13. stosuje zwroty grzecznościowe,
 14. swoje zdanie wyraża w kulturalny sposób,
 15. stara się, aby wypowiedzi były barwne i zrozumiałe.
 16. Dba o higienę osobistą, zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób:
 17. dba o swój estetyczny wygląd,
 18. troszczy się o własne bezpieczeństwo,
 19. zwraca uwagę na sytuacje niebezpieczne dla innych, zgłasza je pracownikom szkoły,
 20. dba o czystość w szkole.
 21. Przestrzega norm współżycia społecznego, godnie i kulturalnie zachowuje się
  w szkole i poza nią:
 22. bez zastrzeżeń zachowuje się w stosunku do starszych i młodszych kolegów,
 23. jest koleżeński, życzliwy w stosunku do innych,
 24. nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów, nie używa wulgarnych słów,
 25. potrafi dokonać rzeczowej samooceny,
 26. nigdy nie spływają skargi spoza szkoły na temat jego złego zachowania,
 27. dobrze sprawuje funkcje dyżurnego, prawidłowo zachowuje się na przerwach.
  • Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:
 28. Stara się dobrze wywiązywać z obowiązków szkolnych, przestrzegać na terenie szkoły obowiązujących przepisów szkolnych:
 29. systematycznie uczęszcza na zajęcia, usprawiedliwia nieobecności, w ciągu 7 dni w formie pisemnej,
 30. uzyskuje oceny pozytywne na miarę swoich możliwości,
 31. dba o zeszyty i podręczniki.
 32. Wywiązuje się z przydzielonych mu zadań na rzecz klasy lub szkoły:
 33. dobrze wypełnia zadania powierzone przez nauczyciela,
 34. stara się dobrze wykonywać przydzielone w klasie funkcje,
 35. szanuje mienie szkolne.
 36. Stara się dbać o honor i tradycje szkoły:
 37. uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i klasy,
 38. wie jak zachować się podczas uroczystości szkolnych,
 39. stara się pamiętać o stroju apelowym.
 40. Na ogół wypowiada się zgodnie z przyjętymi normami kulturalnymi:
 41. nie używa wulgarnego języka,
 42. zazwyczaj stosuje wymagane zwroty grzecznościowe.
 43. Na ogół dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych osób:
 44. stara się dbać o czystość wokół siebie, na ogół sprząta po sobie, po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, sprząta po innych,
 45. stara się dbać o higienę osobistą.
 46. W stosunku do innych osób stara się zachowywać taktownie i kulturalnie, chociaż zdarzają mu się drobne uchybienia w przestrzeganiu norm współżycia społecznego:
 47. stara się dostosowywać do przyjętych norm zachowania,
 48. stara się pomagać innym,
 49. na ogół potrafi kulturalnie zachować się w miejscach publicznych,
 50. reaguje na uwagi nauczycieli i pracowników szkoły,
 51. nie przejawia zachowań agresywnych wobec innych uczniów,
 52. dobrze zachowuje się podczas przerw lekcyjnych, sprawuje funkcję dyżurnego.
  • Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:
 53. Zdarzają mu się uchybienia, niedociągnięcia w przestrzeganiu przepisów obowiązujących na terenie szkoły,
 54. nie zawsze wywiązuje się z zadań związanych z nauką,
 55. jest niesystematyczny,
 56. osiąga dość często wyniki poniżej swoich możliwości intelektualnych,
 57. uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają się pojedyncze godziny nieusprawiedliwione (nie więcej niż 5 w semestrze) oraz spóźnienia (nie więcej niż 5 w semestrze),
 58. zdarzają się nieodrobione zadania domowe, które jednak najczęściej uzupełnia,
 59. zeszyt prowadzi mało estetycznie, nie zawsze systematycznie.
 60. Nie zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności uczniowskiej:
 61. nie zawsze angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły,
 62. nie wykazuje własnej inicjatywy w tym względzie,
 63. nie bierze udziału w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
 64. zdarza mu się nie szanować mienia klasy, szkoły, kolegów jednak po zwróceniu uwagi zdaje sobie sprawę ze swojego zachowania,
 65. obojętnie patrzy na akty wandalizmu.
 66. Nie zawsze dba o honor i tradycje szkoły:
 67. niechętnie uczestniczy w konkursach,
 68. nie zna wszystkich tradycji szkolnych, nie angażuje się w ich kultywowanie,
 69. nie zawsze pamięta o stroju apelowym,
 70. myli słowa hymnu i nazwy symboli państwowych.
 71. Nie zawsze dba o piękno mowy ojczystej:
 72. rzadko z własnej woli stosuje formy grzecznościowe,
 73. zdarza mu się używać wulgaryzmów,
 74. sporadycznie wyraża swoje zdanie w sposób niezbyt grzeczny.
 75. Nie zawsze dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych:
 76. zdarza mu się nie dbać o higienę osobistą, schludny wygląd,
 77. czasami daje się wciągać w konflikty i bójki,
 78. nie zawsze przestrzega zasad higieny otoczenia.
 79. Nie zawsze stara się poprawnie zachować się w szkole i poza nią:
 80. w relacjach z innymi ludźmi zdarzają mu się drobne uchybienia, które jednak nie mają charakteru stałego,
 81. zdarza mu się bronić własnych praw w sposób społecznie nieakceptowany,
 82. nie zawsze jest uczciwy, sprawiedliwy, prawdomówny,
 83. bez przekonania i sporadycznie służy pomocą innym,
 84. nie zawsze potrafi zachowywać się grzecznie,
 85. niechętnie pełni rolę dyżurnego.
  • Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:
 86. Nie realizuje obowiązków szkolnych:
 87. opuszcza zajęcia lekcyjne, opuścił do 15 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, ma powyżej 5 spóźnień,
 88. często otrzymuje oceny dopuszczające i niedostateczne, mimo możliwości intelektualnych,
 89. niechętnie i niestarannie prowadzi zeszyt, nie nosi przyborów szkolnych,
 90. nie zawsze uzupełnia braki,
 91. zdarzają mu się nieodrobione zadania domowe, które nie są uzupełnione
  w odpowiednim czasie,
 92. biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.
 93. Często postępuje niezgodnie z dobrem społeczności uczniowskiej:
 94. niechętnie podejmuje działania prowadzone na terenie klasy i szkoły,
 95. nie dba o mienie szkoły,
 96. często nie przestrzega kodeksów i regulaminów szkolnych,
 97. krytykuje i wyśmiewa uczniów zaangażowanych w działalność społeczną.
 98. Nie dba o honor i tradycje szkoły:
 99. nie zna tradycji szkolnych, nie kultywuje ich,
 100. nie interesują go konkursy szkolne,
 101. nie potrafi grzecznie zachować się na apelu, nie wie jak należy zachować się podczas śpiewania hymnu,
 102. nie zna symboli narodowych, nie odczuwa potrzeby oddawania im należnych honorów,
 103. zdarza się mu niszczyć gazetki szkolne i klasowe.
 104. Nie przestrzega norm kulturalnego wysławiania się:
 105. często używa wulgaryzmów,
 106. sporadycznie stosuje formy grzecznościowe,
 107. nie dba o poprawność językową, wykazuje wręcz niechlujstwo językowe.
 108. Nie przestrzega bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób:
 109. inicjuje agresywne zachowania wobec innych,
 110. często kibicuje bójkom, czerpiąc z tego satysfakcję,
 111. łatwo poddaje się nałogom,
 112. nie dba o higienę osobistą i schludny wygląd.
 113. Nie dba o godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
 114. swoje zdanie przedstawia w sposób niezgodny z obowiązującymi normami,
 115. zdarza mu się być nieobowiązkowym, niekulturalnym, nieuczciwym, nieprawdomównym,
 116. często okazuje brak szacunku innym,
 117. w dzienniku, w zeszycie uwag widnieje wiele uwag na temat złego zachowania,
 118. nie chce sprawować roli dyżurnego.
  • Ocena naganna
 119. Naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania może otrzymać uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę nieodpowiednią, a ponadto w stosunku do którego zostały wyczerpane wszystkie podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, i który w szczególności:
 120. Stosuje w szkole przemoc wobec uczniów, nauczycieli lub innych osób bądź narusza ich bezpieczeństwo.
 121. Posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe.
 122. Rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne.
 123. Rozpowszechnia materiały zapisane na nośnikach pozyskane na terenie szkoły.
 124. Używa wulgarnego języka.
 125. Świadomie niszczy dobra materialne należące do uczniów, szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły lub innych osób, mienie społeczne.
 126. Narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób.
 127. Opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 128. Ocena zachowania jest obniżona o stopień, jeżeli uczeń ma w semestrze ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych.
 129. Zasady i tryb oceniania zachowania uczniów
 • Oceny zachowania uczniów dokonuje się dwa razy w roku – przed zakończeniem
  I półrocza oraz przed zakończeniem roku szkolnego.

 

 • Ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna uwzględnia:
 1. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
 2. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 6. okazywanie szacunku innym osobom.
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Przy ustalaniu szkolnej oceny zachowania nie bierze się pod uwagę wyników
  w nauce, tylko wysiłek podejmowany przez ucznia dla uzyskania lepszych wyników dydaktycznych.
 • Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej czy ukończenia szkoły z zastrzeżeniem, że rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu po raz trzeci
  z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy jej.

 

 • Opinia nauczyciela – wychowawcy, będąca podstawą dla ustalenia oceny zachowania powinna powstawać w ciągu całego okresu i winna być udokumentowana w postaci zeszytu spostrzeżeń lub kartek.
 • Obowiązuje wymóg zapisywania pozytywnych opinii o uczniu.
 • Do ustalenia oceny zachowania należy brać pod uwagę opinię innych nauczycieli, pracowników szkoły oraz opinię uczniów danej klasy oraz ocenianego, tj.:
 1. ocenę uczących nauczycieli,
 2. ocenę pracowników szkoły,
 3. ocenę zespołu klasowego,
 4. samoocenę ucznia.

 

 • Ustalenie oceny zachowania odbywa się w sposób jawny, na forum klasy.
 • Wychowawca ma obowiązek poinformować ucznia o przewidywanej ocenie zachowania nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo uzyskać informację o przewidywanej ocenie zachowania ucznia.
 • Ostateczną ocenę klasyfikacyjna zachowania ucznia ustala wychowawca klasy na
  3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 • W przypadku ustalenia oceny nagannej wychowawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 • W uzasadnionych przypadkach wychowawca może podjąć decyzję o wystawieniu oceny nagannej, mimo upływu wymaganego terminu powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych). Sytuacja taka może zaistnieć, gdy uczeń dokona w tym czasie czynu, który klasyfikuje do oceny nagannej.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli w czasie między posiedzeniami rady klasyfikacyjnej a ostatnim dniem roku szkolnego zaistnieje przyczyna uprawniająca do obniżenia oceny (rażące złamanie regulaminu szkolnego), wychowawca ma prawo wnioskowania o zmianę zatwierdzonej już oceny zachowania.
 • Wniosek o obniżenie zatwierdzonej oceny zachowania ucznia przyjmuje
  i zatwierdza rada pedagogiczna na nadzwyczajnym posiedzeniu.
 • Wychowawca ma obowiązek powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 2 dni od zaistnienia faktu o zgłoszonym wniosku oraz terminie posiedzenia nadzwyczajnej rady pedagogicznej.
 • W razie niezachowania zasad i trybu oceniania zachowania, rodzic ma prawo zgłosić do dyrektora szkoły w terminie 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zastrzeżenie do wystawionej oceny.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu oceniania zachowania uczniów, dyrektor powołuje komisję do ponownego ustalenia oceny.
 • W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w klasie ucznia,
 4. pedagog szkolny,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel rady rodziców.

 

 • Komisja ustala klasyfikacyjną ocenę zachowania w drodze glosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos przewodniczącego komisji.
 • Ustalona przez komisję klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 • Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. Przewodniczący komisji przekazuje decyzje o ocenia rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji.
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. termin posiedzenia komisji,
 2. skład komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę zachowania ucznia z uzasadnieniem.
 • Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 • Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. W skład komisji wchodzą:
 2. dyrektor lub nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 3. wychowawca klasy;
 4. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 5. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 6. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 7. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 8. przedstawiciel rady rodziców.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 2. skład komisji;
 3. termin posiedzenia komisji;
 4. wynik głosowania;
 5. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem;
 6. protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:
 2. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 3. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 • Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
 1. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
 2. opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;
 3. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
 4. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
 5. świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
 6. popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
 7. wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych.