Jesteś tutaj: Bip -> Aktualne
Aktualne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

KSIĘGOWEGO

 

Nazwa jednostki, dane teleadresowe:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

 1. Armii Krajowej 1

73-110 Stargard

Tel./fax: 91 576 07 68

Wymiar czasu pracy:       1/2 etatu

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie minimum  średnie umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku (preferowany ukończony kierunek: rachunkowość)
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. nieposzlakowana opinia
 5. znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy
  o pracownikach samorządowych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
 8. praktyczna znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
 9. praktyczna znajomość obsługi programu „Płatnik”
 10. znajomość obsługi komputera (Word, EXEL,  przeglądarki internetowe),
 11. znajomość zagadnień związanych z wynagradzaniem nauczycieli i pracowników oświaty nie będących nauczycielami

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość technik biurowych i obsługi urządzeń biurowych (komputer, fax, kserokopiarka)
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa
 4. znajomość przepisów płacowych
 5. znajomość przepisów ZUS
 6. znajomość przepisów podatkowych
 7. staranne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
 8. umiejętność analitycznego myślenia

 

Główny zakres wykonywanych czynności:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń i świadczeń z tytułu zatrudnienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami
 2. prowadzenie rozliczeń z ZUS zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych
  za pomocą programu „Płatnik” (sporządzanie comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych),
 3. naliczanie zasiłków finansowanych z ZUS i z osobowego funduszu płac,
 4. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 5. prowadzenie dokumentacji obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkoły,
 6. sporządzanie odpisów list płac,
 7. zapewnia i odpowiada za terminowe przekazywanie poborów pracowników szkoły na ich rachunki bankowe
 8. współpracuje z kadrami szkoły w zakresie obsługi programu kadrowo-płacowego
 9. wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości osiąganych zarobków
 10. sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych: wystawianie  informacji o uzyskanych dochodach – PIT 11
 11. prowadzenie dokumentacji obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkoły
 12. przygotowywanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów emerytalnych
  i rentowych (sporządzanie Rp-7)
 13. przygotowywanie dokumentacji płacowej do archiwizacji (odpowiada za prawidłowe przechowywanie dokumentów płacowych),
 14. współudział przy opracowywaniu planów finansowych oraz sprawozdań finansowo-księgowych w zakresie wynagrodzeń
 15. dokonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły i główną księgową szkoły

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy
 4. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy do wglądu)
 5. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 7. oświadczenia:

– o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie

– o legitymowaniu się obywatelstwem polskim

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe z zastrzeżeniem, że w wypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego

– o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Stargardzie”
w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2019 r. (liczy się data wpływu).

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Informacje dodatkowe

Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie będą odsyłane. Będzie je można odebrać w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu naboru. Nieodebrane oferty po tym terminie zostaną zniszczone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie zastrzega sobie: prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku odpowiedniego kandydataoraz prawo zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny, maksymalnie 3. miesięczny, w celu sprawdzenia umiejętności zawodowych pracownika.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.