Jesteś tutaj: Bip -> Aktualne
Aktualne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie

ogłasza nabór na wolne stanowisko

KSIĘGOWEGO

Nazwa jednostki, dane teleadresowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

 1. Armii Krajowej 1

73-110 Stargard

Tel./fax: 91 576 07 68

Wymiar czasu pracy:       1 etat

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. wykształcenie minimum  średnie umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku (preferowany ukończony kierunek: rachunkowość)
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 4. nieposzlakowana opinia
 5. znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Ustawy
  o pracownikach samorządowych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych
  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o rachunkowości
 6. pełna zdolność do czynności prawnych
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym
 8. praktyczna znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych
 9. praktyczna znajomość obsługi programu „Płatnik”
 10. znajomość obsługi komputera (Word, EXEL,  przeglądarki internetowe),
 11. znajomość zagadnień związanych z wynagradzaniem nauczycieli i pracowników oświaty nie będących nauczycielami

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość technik biurowych i obsługi urządzeń biurowych (komputer, fax, kserokopiarka)
 2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, dobra organizacja pracy, gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 3. umiejętność korzystania z przepisów prawa
 4. znajomość przepisów płacowych
 5. znajomość przepisów ZUS
 6. znajomość przepisów podatkowych
 7. staranne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków
 8. umiejętność analitycznego myślenia

 

Główny zakres wykonywanych czynności:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń i świadczeń z tytułu zatrudnienia nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami
 2. prowadzenie rozliczeń z ZUS zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych
  za pomocą programu „Płatnik” (sporządzanie comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych),
 3. naliczanie zasiłków finansowanych z ZUS i z osobowego funduszu płac,
 4. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
 5. prowadzenie dokumentacji obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkoły,
 6. sporządzanie odpisów list płac,
 7. zapewnia i odpowiada za terminowe przekazywanie poborów pracowników szkoły na ich rachunki bankowe
 8. współpracuje z kadrami szkoły w zakresie obsługi programu kadrowo-płacowego
 9. wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości osiąganych zarobków
 10. sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych: wystawianie  informacji o uzyskanych dochodach – PIT 11
 11. prowadzenie dokumentacji obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkoły
 12. przygotowywanie materiałów w zakresie wynagrodzeń do celów emerytalnych
  i rentowych (sporządzanie Rp-7)
 13. przygotowywanie dokumentacji płacowej do archiwizacji (odpowiada za prawidłowe przechowywanie dokumentów płacowych),
 14. współudział przy opracowywaniu planów finansowych oraz sprawozdań finansowo-księgowych w zakresie wynagrodzeń,
 15. prowadzenie analityki kont rozrachunkowych,
 16. wprowadzanie faktur VAT do rejestru,
 17. dokonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły i główną księgową szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
 2. list motywacyjny
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy
 4. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy do wglądu)
 5. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 7. oświadczenia:

– o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie

– o legitymowaniu się obywatelstwem polskim

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów               lub za przestępstwa karno – skarbowe z zastrzeżeniem, że w wypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego

– o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać wyłącznie w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Stargardzie”
w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard w nieprzekraczalnym terminie                 do dnia 09.08.2019 r. (liczy się data wpływu)

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

 

Informacje dodatkowe

Oferty, które wpłyną po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Złożone oferty nie będą odsyłane. Będzie je można odebrać w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o rozstrzygnięciu naboru. Nieodebrane oferty po tym terminie zostaną zniszczone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Stargardzie zastrzega sobie: prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia naboru w następstwie braku odpowiedniego kandydata                  oraz prawo zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny, maksymalnie 3. miesięczny, w celu sprawdzenia umiejętności zawodowych pracownika.

 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Znowelizowany art. 221.  § 1.  Kodeksu Pracy

 

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych rekrutacjach u tego pracodawcy, wystarczy, że dopiszą następujący fragment:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Stargardzie  również na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Umiejscowienie zgody w CV

Takie miejsce powinno znajdować się u dołu strony w przypadku dokumentów rekrutacyjnych. Użycie stopki w edytorze tekstu ułatwi umieszczenie klauzuli na dole. Trzeba jednak pamiętać, aby klauzulę umieścić na każdej stronie, a nie tylko na ostatniej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Armii Krajowej 1, 73-110 Stargard, lel./fax: 91 576 07 68, reprezentowany                        przez Dyrektora Jednostki
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 4. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221. Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie w myśl art. 221. § 4. Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących                     na Administratorze, w zakresie wskazanym  w art. 221. § 1. Kodeksu pracy                       oraz  w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne w myśl art. 221. § 4. Kodeksu pracy,
 5. przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
 9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy, na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane  w żadnym innym celu.
 10. Przysługuje Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,             jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 11. Podanie przez Pana danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy
 12. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.